فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

فی المناجات

بـار الـهـا، مـا ظـلـوم و هـم جـهولاز تو می خواهیم، تسلیم عقولزانکـه عـقـل هر که را کـامل کـنیخـیـر داریـنـی بــدو واصـل کـنـیعقل، چون از علم کامل می …

بـار الـهـا، مـا ظـلـوم و هـم جـهولاز تو می خواهیم، تسلیم عقول
زانکـه عـقـل هر که را کـامل کـنیخـیـر داریـنـی بــدو واصـل کـنـی
عقل، چون از علم کامل می شودوز تـعلم، علم حـاصل می شـود
در تــعــلـم، هـســت دانـا نـاگــزیـراسـتـفـاضـه بـاید از شـیـخ کـبـیر
پـس مـرا، یارب، بـه دانایی رسـانتـا ز شـر جـملـه بـاشـم در امـان
تـا بـه دل فـائز شـود، از فـیض پـیرمـر گـرسـنه، آنچـه از نـان و پـنیر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج