فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

فی المناجات و الالتجاء الی قاضی الحاجات

زیـن رنــج عــظــیـم، خــلــاصــی جــودسـتـی بــه دعـا بــردار و بــگـویـــارب، یـــارب، بـــه کـــریــمـــی تـــوبـه صـفـات کـمـال رحـیـمـی تـویــارب…

زیـن رنــج عــظــیـم، خــلــاصــی جــودسـتـی بــه دعـا بــردار و بــگـو
یـــارب، یـــارب، بـــه کـــریــمـــی تـــوبـه صـفـات کـمـال رحـیـمـی تـو
یــارب، بــه نــبــی و وصــی و بــتــولیارب، بـه تـقرب سبـطین رسول
یـــارب، بـــه عـــبـــادت زیــن عـــبـــادبـه زهـادت بــاقـر عـلـم و رشـاد
یـــارب، یـــارب، بــــه حــــق صــــادقبـه حـق موسی، بـه حق ناطق
یــارب، یــارب، بـــه رضــا، شــه دیــنآن ثـــامــن مــن اهــل یــقــیــن
یــارب، بـــه تـــقــی و مــقــامــاتـــشیـارب، بــه نـقــی و کـرامـاتــش
یـارب، بــه حـسـن، شـه بــحــر و بــربــه هـدایـت مـهـدی دیـن پــرور
کــایــن بـــنــده مــجـــرم عــاصــی راویـن غـرقـه بــحــر مـعـاصــی را
از قـــیــد عـــلـــائق جـــســـمـــانــیاز بــنـد وســاوس شــیـطــانـی
لــطــف بـــنــمــا و خـــلــاصــش کــنمحـرم بـه حـریم خـواصـش کـن
یــــارب، یــــارب، کــــه بـــــهــــائی راایــن بــیــهــده گــرد هــوائی را
که به لهو و لعب، شده عمرش صرفنـاخـوانـده ز لـوح وفـا یـک حـرف
زیـن غــم بــرهـان کـه گـرفـتــارســتدر دست هوی و هوس زارست
در شـــغـــل ز خــــارف دنـــیـــی دونمـانـده بــه هـزار امـل، مـفـتـون
رحــــمـــی بــــنـــمـــا بــــه دل زارشبـگـشـا بـه کـرم، گـره از کـارش
زیــن بـــیــش مــران، ز در احـــســانبـه سعادت ساحـت قرب رسان
وارســـتـــه ز دنـــیـــی دونـــش کـــنسـر حـلـقـه اهل جـنونـش کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج