فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

فی المناجاة و الشوق الی صحبة أصحاب الحال و ارباب الکمال

عـشـاق جـمالـک احـتـرقـوافـی بــحــر صــفــاتــک قـد غــرقـوافـی بـاب نوالـک قـد وقـفـواو بـــغــیــر جــمــالــک مــا عــرفــوانـیـران الـفـرقـه تــح…

عـشـاق جـمالـک احـتـرقـوافـی بــحــر صــفــاتــک قـد غــرقـوا
فـی بـاب نوالـک قـد وقـفـواو بـــغــیــر جــمــالــک مــا عــرفــوا
نـیـران الـفـرقـه تــحــرقـهـمأمـــواج الـــادمـــع تــــغــــرقـــهـــم
گر پـای نهند بـه جـای سـردر راه طــلــب، ز یــشـــان بـــگــذر
کـه نمی دانند ز شـوق لقـاپـــــا را از ســـــر، ســــر را از پـــــا
من غـیر زلـالـک مـا شـربـواو بــغــیــر جــمــالــک، مــا طــربــوا
صـدمات جـمالـک، تـفـنیهمنــفــحــات وصــالــک، تــحــیـیـهــم
کـم قـد احـیوا، کـم قـدماتعــنــهـم، فــی الــعــشــق روایـات
طــوبــی لـفــقـیـر رافـقـهـمبـــشـــر لـــحـــزیـــن وافـــقـــهـــم
یـارب، یـارب کـه بــهـائی راآن عـــــمــــر تـــــبـــــاه ریــــائی را
خـطی ز صداقت ایشـان دهتـــوفـــیــق رفـــاقــت ایــشـــان ده
باشد که شود ز وفامنشاننه اسم و نه رسم، نه نام و نشان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج