فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

فی الفوائد المتفرقة فیما یتضمن الاشارة الی قوله تعالی ان الله یائمرکم أن تذبحوا بقرة

ابـــذلــوا اروا حــکــم یــا عــاشــقــیــنان تـــکــونــوا فــی هــوانــا صــادقــیــندانـد ایـن را هـرکـه زیـن ره آگـه اسـتکاین وجود و هستیش، سنگ ر…

ابـــذلــوا اروا حــکــم یــا عــاشــقــیــنان تـــکــونــوا فــی هــوانــا صــادقــیــن
دانـد ایـن را هـرکـه زیـن ره آگـه اسـتکاین وجود و هستیش، سنگ ره است
گــوی دولــت آن ســعــادتــمــنــد بــردکـو، بــه پـای دلـبــر خـود، جـان سـپـرد
جـان بـه بـوسـی می خـرد آن شهریارمژده ای عـشـاق، کآسـان گـشـت کـار
گر همی خواهی حیات و عیش خوشگــاو نــفــس خـــویــش را اول بـــکــش
در جــوانـی کــن نــثــار دوســت جــانرو «عــوان بـــیــن ذالــک » را بـــخــوان
پـیر چـون گشـتـی، گـران جـانی مکـنگــوســفــنــد پــیــر قــربـــانــی مــکــن
شــد هــمــه بــربـــاد، ایــام شــبـــاببــهـر دیـن، یـک ذره نـنـمـودی شـتــاب
عمرت از پـنجـه گذشـت و یک سـجـودکـت بــه کــار آیـد، نـکـردی ای جــهـود!
حــالـیـا، ای عــنـدلـیـب کــهـنـه ســالســاز کـن افـغـان و یـک چــنـدی بــنـال
چــون نـکــردی نـالــه در فــصــل بــهـاردر خــزان، بــاری قــضــا کــن زیـنــهــار!
تــا کــه دانـســتــی زیـانـت را ز ســودتــوبــه ات نـسـیـه، گـنـاهـت نـقـد بــود
غــرق دریـای گــنـاهـی تــا بــه کــی؟وز مـعـاصـی روسـیـاهـی تـا بـه کـی؟،
جــد تــو آدم، بــهـشـتــش جــای بــودقــدســیـان کــردنـد پــیـش او ســجــود
یک گـنه چـون کـرد، گـفـتـندش: تـمـاممـذنـبــی، مـذنـب، بــرو بــیـرون خـرام!
تــو طـمـع داری کـه بــا چـنـدیـن گـنـاهداخــل جـــنــت شــوی، ای روســیــاه!

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج