فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

فی العلم النافع فی العماد

ای مـانـده ز مـقـصــد اصـلـی دور!آکـــــنــــده دمــــاغ، ز بـــــاد غـــــرور!از عـلـم رسـوم چـه مـی جـویـی؟انــدر طــلــبـــش، تـــا کــی پـــویــی؟…

ای مـانـده ز مـقـصــد اصـلـی دور!آکـــــنــــده دمــــاغ، ز بـــــاد غـــــرور!
از عـلـم رسـوم چـه مـی جـویـی؟انــدر طــلــبـــش، تـــا کــی پـــویــی؟
تــا چــنــد زنــی ز ریـاضــی لــاف؟تــــا کــــی بــــافــــی هـــزار گـــزاف؟
ز دوائر عــــشــــر و دقـــایـــق ویهــرگــز نــبـــری، بــه حــقــایــق پــی
وز جــبــر و مـقـابــلـه و خــطــایـنجــبــر نـقـصــت نـشــود فـی الـبــیـن
در روز پـسـیـن، کـه رسـد مـوعـودنـــرســـد ز عـــراق و رهـــاوی ســـود
زایــل نــکــنــد ز تــو مــغــبـــونــینه «شـکل عـروس » و نه «مأمونی »
در قـبــر بــه وقـت سؤال و جــوابنـفــعــی نـدهـد بــه تــو اســطــرلـاب
زان ره نــبـــری بـــه در مــقــصــودفـلـسـش قـلـب اسـت و فـرس نـابـود
عـلـمـی بــطـلـب کـه تـو را فـانـیســـازد ز عـــلـــایــق جـــســـمــانــی
علمی بـطلب که بـه دل نور استســیـنـه ز تــجــلــی آن، طــور اســت
علمی که از آن چو شوی محظوظگـــردد دل تـــو لـــوح الـــمـــحـــفـــوظ
علمی بـطـلب که کتـابـی نیسـتیعنی ذوقی اسـت، خـطـابـی نیسـت
عــلـمـی کــه نـســازدت از دونـیمـــحـــتــــاج بــــه آلـــت قـــانـــونـــی
علمی بـطـلب که جـدالی نیسـتحـالـی اسـت تـمام و مقـالی نیسـت
علمی که مجـادله را سبـب استنـــورش ز چـــراغ ابـــولـــهــب اســـت
عـلمی بـطـلب که گزافـی نیسـتاجــمـاعـیـســت و خــلـافـی نـیـسـت
عـلـمـی کـه دهـد بــه تـو جـان نـوعـلـم عـشــق اســت، ز مـن بــشـنـو
بــه عـلـوم غـریـبــه تــفـاخـر چـنـدزیـن گــفــت و شــنـود، زبــان در بــنـد
سـهل اسـت نحـاس که زر کـردیزر کــن مـس خــویـش تــو اگـر مـردی
از جـفر و طـلسـم، بـه روز پـسـیننـفـعـی نـرسـد بــه تـو ای مـسـکـیـن
بــگـذر ز هـمـه، بــه خـودت پــردازکــــــز پـــــــرده بـــــــرون نــــــرود آواز
آن عـــلـــم تـــو را کـــنـــد آمـــادهاز قــــیــــد جـــــهــــان کــــنــــد آزاده
عـشـق اسـت کـلـیـد خـزاین جـودســـــاری در هــــمــــه ذرات وجـــــود
غافل، تو نشسته بـه محنت و رنجوانــدر بـــغـــل تـــو کـــلـــیــد گـــنـــج
جـز حـلقـه عـشـق مکـن در گوشاز عـشــق بــگـو، در عـشـق بــکـوش
علم رسمی همه خـسـران اسـتدر عـشــق آویـز، کـه عـلـم آن اســت
آن عــلــم ز تـــفــرقــه بـــرهــانــدآن عــلــم تـــو را ز تـــو بـــســـتـــانــد
آن عــلــم تــو را بــبــرد بــه رهـیکـز شــرک خــفــی و جــلـی بــرهـی
آن عـلـم ز چـون و چـرا خـالـیسـتسـرچــشـمـه آن، عـلـی عـالـیـســت
سـاقی، قـدحـی ز شـراب السـتکه نه خستش پا، نه فشردش دست
در ده بـــه بــهــائی دلــخــســتــهآن، دل بــه قــیــود جــهــان بــســتــه
تـــا کــنــده جـــاه ز پـــا شــکــنــدویـن تــخــتــه کــلــاه ز ســر فــکــنــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج