فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

فی العقل

چـیسـت دانی عـقـل در نزد حـکـیم؟مـقــتــبــس، نـوری ز مـشــکـوة قــدیـماز بـــرای نــفــس تــا ســازد عــیــاناز مــعــانـی، آنـچــه مــی تــابــد بــ…

چـیسـت دانی عـقـل در نزد حـکـیم؟مـقــتــبــس، نـوری ز مـشــکـوة قــدیـم
از بـــرای نــفــس تــا ســازد عــیــاناز مــعــانـی، آنـچــه مــی تــابــد بــر آن
چـون جـمال عـقل، عین ذات اوسـتنیسـتـش مـحـتـاج عـینی کـو نکـوسـت
بلکه ذاتش هم لطیف و هم نکوستدیـگــران را نـیـز نـیـکــویـی بــه اوســت
پـس اگر گویی، چـرا نیکوسـت عـقلخـواهمت گفتـن: نکو زان روسـت عـقل
جـان و عـقـل آمـد، بـعـینه، جـان نـورکـــه بــــود از عـــیـــن ذات او ظــــهـــور
او بــذاتـه، ظـاهـر آمـد، نـی بــه ذاتفــهـم کــن، تــا وارهـی از مـشــکــلـات
نیر اعظـم دو بـاشـد: شـمس و عقلجسم و جان باشند عقل و شرع و نقل
نـور عـقـلـانی، فـزون از شـمـس دانزانکه این تـابـد بـه جـسم و آن بـه جـان
نــور عــقــلــانــی کــنــد تــنــویـر دلنــور شــمــســانـی کــنــد تــنـویـر گــل
شـمس بـر ظـاهر، همین تـابـان بـودلـــیــک بـــاطـــن، از خـــرد ریـــان بـــود
گـر تـو وصـف عـقـل از مـن نـشـنـویگــوش کــن ابــیـات چــنــد از مــثــنـوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج