فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

فی الریا و التلبیس بالذین هم اعظم جنود ابلیس

نان و حـلوا چـیسـت ای شـوریده سـر؟مـتــقــی خــود را نـمـودن بــهـر زردعـــوی زهـــد از بــــرای عـــز و جــــاهلـاف تـقـوی، از پـی تـعـظـیم شـاهتـــو…

نان و حـلوا چـیسـت ای شـوریده سـر؟مـتــقــی خــود را نـمـودن بــهـر زر
دعـــوی زهـــد از بــــرای عـــز و جــــاهلـاف تـقـوی، از پـی تـعـظـیم شـاه
تـــو نــپـــنــداری کـــزیــن لـــاف و دروغهرگز افتـد نان تـلبـیسـت بـه دوغ؟
خــرده بــیـنــانـنــد در عــالــم بــســیواقـفـنـد از کـار و بــار هـر کـســی
زیــرکـــانــنــد از یــســـار و از یــمـــیــناز پــی رد و قــبــول، انـدر کــمـیـن
بــا هـمـه خـودبــیـنـی و کـبــر و مـنـیلـاف تــقــوی و عــدالـت مـی زنـی
ســر بــه سـر، کـار تــو در لـیـل و نـهـارسـعی در تـحـصـیل جـاه و اعـتـبـار
دیــن فــروشــی، از پـــی مــال حـــراممکـر و حـیلـه، بـهر تـسـخـیر عـوام
خــوردن مـال شـهـان، بــا زرق و شـیـدگاه خـبـث عمرو، گاهی خـبـث زید
ویـن عــدالــت بــا وجــود ایـن صــفــاتهـسـت دائم، بــرقـرار و بــرثـبــات!
بر سرش، داخل نگردد «لا» و «لیس »این عـدالت هسـت کوه بـوقـبـیس
مــی نـیـابــد اخــتــلــال از هـیـچ چــیـزچون وضوی محکم «بی بی تمیز»

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج