فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

فی التکلیف والشوق

هـان، مـدان بـیـگـار تـکـلـیـفـان عـامهـان! مـدان ضـایـع رسـالـات و پــیـامبــایـد اول آیـد از حــق نــهـی و امــرغیر مخـتـص، نه بـه زید ونه بـه عمروز…

هـان، مـدان بـیـگـار تـکـلـیـفـان عـامهـان! مـدان ضـایـع رسـالـات و پــیـام
بــایـد اول آیـد از حــق نــهـی و امــرغیر مخـتـص، نه بـه زید ونه بـه عمرو
ز اسـتـماع آن دو تـا بـارز شده استشوق مکنونی که در نیک و بد است
امر و نهی شـرع و عـقل و دین ز ربشرط شوق این و آن دان، نه سـبـب
شـرط اصلا محـدث مشـروط نیسـتگرچه از بـهر حدوثـش، بـودنی است
گــر نـبــاشــد بــارش نـام از ســمــااز زمــیـن کــی رویـد اقــســام گــیــا
گـل، بـه فـیـض عـام، رویـد از زمـیـنلـیـک ایـن بـاشـد چـنـان و آن چـنـین
این یکی خارست آن یک گل به ذاتهـر یـکــی دارد ز ذات خــود صــفــات
سـنـبـل و گـل، بـهـر رویـیـدن دمـیـدخــار و خــس را بــهـر تــون او آفـریـد
بــارش ایـنـهـا را چــنـیـن حـالـات دادپـس بـه بـارش، حـال ذات از وی نزاد
گـر نـکـردی فـهـم، بـگـذر زین مـقـالخـویـش را ضـایـع مـکـن انـدر جــلـال

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج