فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

فی التوبة عن الخطایا و الانابة الی واهب العطایا

ای داده خــلـاصــه عــمـر بــه بــادوی گشته به لهو و لعب، دلشادای مــســت ز جــام هـوا و هـوسدیـگـر ز شــراب مـعـاصــی بــستـــا چـــنــد روی بـــه ره…

ای داده خــلـاصــه عــمـر بــه بــادوی گشته به لهو و لعب، دلشاد
ای مــســت ز جــام هـوا و هـوسدیـگـر ز شــراب مـعـاصــی بــس
تـــا چـــنــد روی بـــه ره عـــاطـــلیـک بــار بــخـوان زهـق الـبــاطـل
زیـن بـیـش خـطـیئه پـنـاه مـبــاشمـرغــابــی بــحــر گـنـاه مـبــاش
از تــوبــه بــشــوی گـنـاه و خــطــاوز تــوبــه بــجــوی نـوال و عـطــا
گـر تـو بــرسـی بـه نـعـیـم مـقـیـموز تــوبــه رهـی، ز عــذاب الــیـم
تـــوبـــه، در صـــلـــح بـــود بــــاربایـن در مـی کـوب، بـه صـد یـارب
نــومــیــد مــبـــاش ز عــفــوالــلــهای مـجـرم عـاصـی نـامـه سـیـاه
گـرچـه گـنه تـو ز عـد بـیش اسـتعفو و کرمش از حـد بـیش است
عـفـو ازلـی کـه بـرون ز حـد اسـتخـواهان گـناه فـزون ز عـد اسـت
لـیـکــن چــنـدان، در جــرم مـپــیـچکــامـکــان صــلــح نـمـانـد هـیـچ
تــا چــنـد کـنـی ای شــیـخ کــبــارتــوبـــه تـــلــقــیــن بـــهــائی زار
کـو تــوبــه روز بــه شــب شــکـنـدویـن تــوبــه بــه روز دگـر فــکـنـد
عمرش بگذشت، به لیت و عسیوز تـوبـه صـبـح، شـکسـت مسـا
ای ســـاقــی دلــکــش فــرخ فــالدارم ز حـــیــات، هـــزار مـــلـــال
در ده قــدحـــی ز شــراب طــهــوربـر دل بـگـشـا در عـیش و سـرور
کـه گـرفــتــارم بــه غــم جــانـکــاهزیـن تـوبـه سـسـت بـتـر ز گـنـاه
ای ذاکــر خــاص بـــلــنــد مــقــام!آزرده دلـــــــم ز غـــــــم ایـــــــام
زیــن ذکـــر جـــدیــد فـــرح افـــزایغــمـهـای جــهـان ز دلـم بــزدای
مــــی گــــو بــــا ذوق و دل آگــــاهالـــلــه، الـــلــه، الـــلــه، الـــلــه
کــایـن ذکــر رفــیـع هــمــایـون فــرویـن نـظـم بــدیـع بــلـنـد اخــتــر
در بــحـر خـبــب، چـو جـلـوه نـمـوددرهـای فـرح بــر خــلـق گـشــود
آن را بــرخــوان بــه نــوای حــزیــنوز قـله عـرش، بـشـنو تـحـسـین
یــارب، بــه کــرامــت اهــل صــفــابـــه هــدایــت پــیــشــروان وفــا
کــایـن نــامــه نــامــی نــیــک اثــرکــاورده ز عــالــم قــدس خــبـــر
پـیوسـتـه، خـجـسـتـه مقامش کنمـقـبــول خـواص و عـوامـش کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج