فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

فی التشویق الی الا قلاع عن ادناس دارالغرور و التشویق الی الارتماس فی بحر الشراب الطهور

یا ندیمی ضـاع عـمـری وانقـضـیقـم لـاســتــدراک وقــت قــدمـضــیواغـسـل الـادناس عـنی بـالمداموامــلــا الــاقــداح مــنـهـا یـا غــلــاماعطنی کائسـا م…

یا ندیمی ضـاع عـمـری وانقـضـیقـم لـاســتــدراک وقــت قــدمـضــی
واغـسـل الـادناس عـنی بـالمداموامــلــا الــاقــداح مــنـهـا یـا غــلــام
اعطنی کائسـا من الخـمر الطهورانــهــا مــفــتـــاح ابـــواب الــســـرور
خـلـص الـارواح مـن قـیـدالـهـمـوماطـلـق الـاشـبـاح مـن اسـر الـغـموم
کـانـدریـن ویـرانـه پــر وســوســهدل گـرفــت از خــانـقــاه و مـدرســه
نی ز خلوت کام بردم، نی ز سیرنی ز مسجد طرف بستم، نی ز دیر
عالمی خواهم از این عالم بـه درتـا بـه کـام دل کـنم خـاکـی بـه سـر
صـلـح کـل کـردیـم بــا کـل بـشـرتـو بـه ما خـصـمی کـن و نیکـی نگر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج