فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

فی الترغیب فی حفظ اللسان و هو من احسن صفات الانسان

نان و حـلوا چـیسـت؟ قـیل و قـال تـوویـن زبــان پــردازی بــی حـال تــوگـوش بـگـشـا، لب فـرو بـند از مقـالهفته هفته، ماه ماه و سال سالصـمت عـادت کـن که…

نان و حـلوا چـیسـت؟ قـیل و قـال تـوویـن زبــان پــردازی بــی حـال تــو
گـوش بـگـشـا، لب فـرو بـند از مقـالهفته هفته، ماه ماه و سال سال
صـمت عـادت کـن که از یک گفـتـنکمی شود تـاراج، این تـخت الحنک
ای خوش آنکو رفت در حصن سکوتبـستـه دل در یاد «حـی لایموت »
رو نشـین خـاموش، چـندان ای فلانکه فراموشـت شـود، نطق و بـیان
خـامشـی بـاشـد، نشـان اهل حـالگـر بـجـنـبــانـنـد لـب، گـردنـد لـال
چــنـد بــا ایـن نـاکـســان بــی فـروغبــاده پــیـمــایـی، دروغ انـدر دروغ
وارهـان خـود را از این همـصـحـبـتـانجـمـلـه مهتـابـند و دین تـو، کـتـان
صـحـبــت نـیـکـانـت ارنـبــود نـصـیـببـاری از همصـحـبـتـان بـد شـکیب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج