فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

فی التحقیق

ای خوشا نفسی که شد در جستجوبـس تـفـحـص کـرد حـق را کـو بـه کـودر همه حـالـات، حـق مـنظـور داشـتحـق ورا دانسـت، نـاحـق را گـذاشـتگـر چـنـیـنـی، هـر کـت…

ای خوشا نفسی که شد در جستجوبـس تـفـحـص کـرد حـق را کـو بـه کـو
در همه حـالـات، حـق مـنظـور داشـتحـق ورا دانسـت، نـاحـق را گـذاشـت
گـر چـنـیـنـی، هـر کـتـابـی را بــخـوانعــاقــبـــت، مأجــوری خــود را بـــدان
ورنـه حـق مـقـصـود داری ای خـبـیـثبـر تـو حـجـت بـاشـد این عـلم حـدیث
رو تــــتــــبــــع کـــن وجــــود رأیـــهـــاتــا شــوی واقــف مـکــانـهـای خــطــا
این چـنین فـرموده، شـاه عـلـم و دینهــادی عــرفــان، امــیـرالــمؤمــنــیـن
هان، نگـویی فـلسـفـه، کـل حـق بـودآنـکــه گــویـد، کــافــر مــطــلــق بــود
آری! از وی مـی کــنـد در دل خــطــوربــس مـعــانـی کـز دهـانـت بــوده دور
چـون تـصـور کردش آنکو المعی اسـتدید دانست آنچه خود را واقعی است
چـون تـواند کـرد عـقـل اثـبـات شـی ءتــا نـمـی فـهـمـنـد شــرح رســم وی
هــم بــریــن مــنــوال دان ابــطــال آنایــن بـــود قـــانــون عـــقــل جـــاودان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج