فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 اردیبهشت 1403

فاطمه سلیمان پور

تصویر تست
تصویر تست

فاطمه سلیمان پور

فاطمه سلیمان پور

تهران

در شهر ما این نیست راه و رسم دلداری

باید بدانم تا کجاها دوستم داری

موسی نباش اما عصا بردار و راهی شو

تا کی تو باید دست روی دست بگذاری ؟

بیزارم از این پا و آن پا کردنت ای عشق

یا نوشدارو باش ، یا زخمی بزن کاری

من دختری از نسل چنگیزم که عاشق شد

خو کرده با آداب و تشریفات درباری

هرکس نگاهت کرد ، چشمش را درآوردم

شد قصه ی آغا محمدخان قاجاری

آسوده باش از این قفس بیرون نخواهم رفت

حتی اگر در را برایم باز بگذاری

چون شعر آن را از سرم بیرون نخواهم کرد

باید برای چادرم حرمت نگه داری

تو می رسی روزی که دیگر دیر خواهد شد

آن روز مجبوری که از من چشم برداری