فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

غروب

درختی پیر شکسته ، خشک ، تنها ، گم نشسته در سکوت ِ وهمناک ِ دشت نگاهش دور فسرده در غروب ِ مرده ی دلگیر و هنگامی که بر می گشت کلاغی خسته سوی آشیان ِ خوی…

درختی پیر
شکسته ، خشک ، تنها ، گم
نشسته در سکوت ِ وهمناک ِ دشت
نگاهش دور
فسرده در غروب ِ مرده ی دلگیر
و هنگامی که بر می گشت
کلاغی خسته سوی آشیان ِ خویش
غم آور بر سر ِ آن شاخه های خشک
فروغ ِ واپسین ِ خنده ی خورشید
شد خاموش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج