فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

غرابا مزن بیشتر زین نعیقا

غــرابــا مــزن بــیـشــتــر زیـن نـعــیـقــاکـه مـهـجـور کـردی مـرا ازعـشـیقـانـعـیـق تـو بـسـیـار و مـا را عـشـیـقـینبـاید بـه یک دوسـت چـندین نعـیق…

غــرابــا مــزن بــیـشــتــر زیـن نـعــیـقــاکـه مـهـجـور کـردی مـرا ازعـشـیقـا
نـعـیـق تـو بـسـیـار و مـا را عـشـیـقـینبـاید بـه یک دوسـت چـندین نعـیقا
ایـا رســم و اطــلـال مـعــشــوق وافـیشـدی زیـر سـنـگ زمـانـه سـحـیقـا
عــنــیـزه بــرفــت از تــو و کــرد مــنــزلبـه مقـراط و سـقـط اللوی و عـقیقـا
خــوشــا مــنــزلــا، خــرمــا جــایـگــاهـاکـه آنـجـاسـت آن سـرو بـالـا رفـیقـا
بـــود ســـرو در بـــاغ و دارد بـــت مـــنهـمـی بـر سـر سـرو بـاغـی انـیـقـا
ایا لهف نفـسـی کـه این عـشـق بـامنچنین خانگی گشت و چونین عتیقا
ز خـواب هـوی گـشـت بــیـدار هـرکـسنخـواهم شدن من ز خوابـش مفیقا
بدان شب که معشوق من مرتحل شددلـی داشــتــم نـاصــبــور و قـلـیـقـا
فـلـک چـون بـیابـان و مه چـون مسـافـرمــنـازل: مـنـازل، مــجــره: طــریـقــا
بــریـدم بــدان کــشــتــی کــوه لــنـگــرمـکـانـی بـعـیـد و فـلـاتـی سـحـیقـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج