فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

علی موجودی

تصویر تست
تصویر تست

علی موجودی

باز هم آمده¬ای سربه¬سرم بگذاری؟

وان همه خاطره را دور و برم بگذاری؟

باز هم آمده ای ، وعده به چشمم بدهی ؟
بعد از آن هم بروی، بی خبرم بگذاری!

باز هم آمده ای تا که زمینی بشوم؟
بروی ، منتظر و منتظرَم بگذاری؟

باز هم آمده ای ، لحظه پر واکردن
قفل سنگین نگاهی به پرم بگذاری ؟

من که یک عمر به کنج قفس عادت کردم
شد نگاهی به  دل دربه درم بگذاری؟

این همه سال که پر بر در و دیوار زدم
شد بیایی و سری روی پرم بگذاری؟

من که با گوشه چشمان تو دلخوش بودم
شد که مرهم به دو چشمان ترم بگذاری؟

نامه های دل من را همه برگشت زدی
قصدت این بود که خونین جگرم بگذاری

هر سحر رو به دوچشم تو عبادت کردم
شد که پایی به حریم سحرم بگذاری

دلم از عشق وصالت حرمی ساخته بود
آرزو داشت که پایی به حرم بگذاری

باز هم وقت سفر آمد و باز آمده ای
عکس خود در چمدان سفرم بگذاری؟

حال ، برخیز و برو خاطره ها را بردار
باز هم آمده¬ای سربه¬سرم بگذاری