فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

علی سبیل التمثیل

بــود در شــهــر هــری، بــیــوه زنــیکـهنه رندی، حـیله سـازی، پـرفـنینــام او، بـــی بــی تــمــیــز خــالــداردر نـمـازش، بـود رغـبــت بـیـشـمـاربـا…

بــود در شــهــر هــری، بــیــوه زنــیکـهنه رندی، حـیله سـازی، پـرفـنی
نــام او، بـــی بــی تــمــیــز خــالــداردر نـمـازش، بـود رغـبــت بـیـشـمـار
بـا وضـوی صـبـح، خـفـتـن می گـزاردنــامــرادان را بـــســـی دادی مــراد
کــم نـشــد هـرگــز دواتــش از قــلـمبــر مـراد هـرکـســی، مـی زد رقــم
در مـــهــم ســـازی اوبـــاش و رنـــوددائمـا، طـاحــونـه اش در چــرخ بــود
از تـه هر کس که بـرجـسـتـی بـه نازمی شدی فی الحال، مشغول نماز
هرکـه آمـد، گـفـت: بـر مـن کـن دعـااو بـه جای دست، بـرمی داشت پـا
بــابــهـا مـفــتــوحــت لــلــداخــلــیـنرجــلـهـا، مـرفـوعــت لـلـفــاعــلـیـن
گـفـت بــا او رنـدکـی، کـای نـیـک زنحــیـرتــی دارم، دریـن کــار تــو مـن
زین جنابـتهای پـی درپـی که هستهـیـچ نـاید در وضـوی تـو شـکـسـت
نــیــت و آداب ایــن مــحـــکــم وضــویـک ره از روی کــرم، بــا مــن بــگــو
این وضو از سنگ و رو محکمتر استاین وضو نبـود، سـد اسـکندر اسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج