فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

عشق تو هر لحظه فزون می شود

عشـق تـو هر لحـظـه فزون می شـوددل ز غـمـت قـطـره خـون مـی شـوددر هــوس ســـلـــســـلـــه زلـــف تـــوعـقـل مـبــدل بــه جـنـون مـی شـودروی تـــــو نــ…

عشـق تـو هر لحـظـه فزون می شـوددل ز غـمـت قـطـره خـون مـی شـود
در هــوس ســـلـــســـلـــه زلـــف تـــوعـقـل مـبــدل بــه جـنـون مـی شـود
روی تـــــو نــــادیــــده مــــه چـــــاردهبـنگرش از غصـه که چـون می شـود
گــمـشــدگــان را بــه طــریـق نـجــاتمــهـر رخــت راهـنـمــون مـی شــود
بس که گران است سر از جام عشقزیـر سـرم دسـت سـتـون مـی شـود
عـالـمی از مسـتـی چـشـمـت خـرابچشم تو خود مست کنون می شود
عـشـق تـو ورزیم کـه سـلـطـان عـقـلدر کـف عـشـق تـو زبــون مـی شـود
شــوق تـــو جــویــیــم کــه از بـــار آنقــیـامـت افــلـاک نـگــون مـی شــود
در دل خــســرو نـگـر آن آتــش اســتکــز دهـنــش دود بــرون مــی شــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج