فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

عبدالرحيم سعيدي راد

تصویر تست
تصویر تست

عبدالرحيم سعيدي راد

اي‌ ستون‌ محكم‌ بيت‌الحرام‌

مادر گل‌هاي‌ عالم‌ السّلام‌!

تشنة‌ مهر توام‌ هر روز و شب‌

بندة‌ لطف‌ توام‌ هر صبح‌ و شام‌