فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او

بـشـنـویـد ای دوسـتـان این داسـتـانخــود حــقـیـقـت نـقـد حــال مـاسـت آنبــود شـاهـی در زمـانـی پـیـش ازیـنمــلــک دنـیـا بــودش و هـم مــلــک دیـنات…

بـشـنـویـد ای دوسـتـان این داسـتـانخــود حــقـیـقـت نـقـد حــال مـاسـت آن
بــود شـاهـی در زمـانـی پـیـش ازیـنمــلــک دنـیـا بــودش و هـم مــلــک دیـن
اتـــفـــاقــا شـــاه روزی شـــد ســـواربـــا خـــواص خــویــش از بـــهــر شــکــار
یـک کـنـیـزک دیـد شــه بــر شــاه راهشـــد غـــلــام آن کـــنــیــزک پـــادشـــاه
مرغ جـانش در قفص چـون می طپـیدداد مـــال و آن کــــنـــیـــزک را خــــریـــد
چــون خــریـد او را و بــرخــوردار شــدآن کــنــیــزک از قـــضـــا بـــیــمــار شـــد
آن یکـی خـر داشـت و پـالـانـش نـبـودیــافـــت پـــالــان گــرگ خـــر را در ربـــود
کـوزه بــودش آب مـی نـامـد بــدسـتآب را چـون یـافـت خـود کـوزه شـکـسـت
شه طبیبان جمع کرد از چپ و راستگـفـت جـان هر دو در دسـت شـمـاسـت
جـان من سهلست جـان جانم اوستدردمـنـد و خــســتــه ام درمـانـم اوسـت
هــر کــه درمــان کــرد مــر جــان مــرابــــرد گــــنــــج و در و مــــرجــــان مــــرا
جـمله گـفـتـندش کـه جـانبـازی کـنیمفـــهــم گــرد آریــم و انــبـــازی کـــنــیــم
هـر یکـی از مـا مـسـیح عـالـمـیسـتهـر الــم را در کــف مــا مــرهـمــیـســت
گـر خــدا خــواهـد نـگـفـتــنـد از بــطـرپــس خــدا بــنـمـودشــان عـجــز بــشــر
تـرک اسـتــثـنـا مـرادم قـسـوتـیـسـتنه همین گفـتـن کـه عـارض حـالتـیسـت
ای بــســا نـاورده اسـتــثــنـا بــگـفـتجــان او بــا جـان اسـتــثــنـاسـت جـفـت
هــرچـــه کـــردنــد از عـــلــاج و از دواگــشــت رنــج افــزون و حـــاجـــت نــاروا
آن کـنـیـزک از مـرض چـون مـوی شـدچشم شه از اشک خون چون جوی شد
از قـضــا ســرکـنـگـبــیـن صــفـرا فـزودروغــن بـــادام خــشــکــی مــی نــمــود
از هـلـیـلـه قـبــض شـد اطـلـاق رفـتآب آتــش را مــدد شــد هـمــچــو نـفــت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج