فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولیی را

شـه چـو عـجـز آن حـکـیمان را بـدیدپــا بــرهـنـه جــانـب مـسـجــد دویـدرفت در مسـجـد سوی محـراب شدسـجـده گاه از اشک شه پـر آب شدچـون بـه خـویش آمـد ز …

شـه چـو عـجـز آن حـکـیمان را بـدیدپــا بــرهـنـه جــانـب مـسـجــد دویـد
رفت در مسـجـد سوی محـراب شدسـجـده گاه از اشک شه پـر آب شد
چـون بـه خـویش آمـد ز غـرقـاب فـناخـوش زبـان بـگـشـاد در مـدح و دعـا
کای کمینه بـخـششـت ملک جـهانمن چه گویم چون تو می دانی نهان
ای هـمـیـشـه حـاجــت مـا را پــنـاهبـــار دیــگــر مــا غــلــط کــردیــم راه
لیک گفـتـی گـرچـه می دانم سـرتزود هـم پــیـدا کــنـش بــر ظــاهـرت
چـون بــرآورد از مـیـان جــان خـروشاندر آمد بـحـر بـخـشـایش بـه جـوش
درمــیــان گــریـه خــوابــش در ربــوددیـد در خـواب او کـه پـیـری رو نـمـود
گفت ای شه مژده حاجاتت رواستگـر غــریـبــی آیـدت فـردا ز مـاســت
چـونک آید او حـکـیمـی حـاذقـسـتصـادقـش دان کو امین و صـادقـسـت
در عـلاجـش سـحـر مطـلق را بـبـیندر مـزاجــش قـدرت حــق را بــبــیـن
چـون رسـید آن وعده گاه و روز شـدآفـتــاب از شــرق اخــتــرســوز شــد
بــود انـدر مــنـظــره شــه مـنـتــظــرتــا بــبــیـنــد آنــچ بــنـمــودنــد ســر
دید شـخـصـی فـاضـلی پـر مایه ایآفـــتـــابـــی درمـــیـــان ســـایــه ای
مــی رســیـد از دور مــانـنـد هـلــالنیست بـود و هست بـر شکل خـیال
نیسـت وش بـاشـد خـیال انـدر روانتـو جـهـانـی بــر خـیـالـی بــیـن روان
بـر خـیالی صـلحـشـان و جـنگشـانوز خـیـالـی فـخــرشـان و نـنـگـشـان
آن خــیـالـاتــی کــه دام اولـیـاســتعـکـس مه رویان بـسـتـان خـداسـت
آن خـیالـی کـه شـه اندر خـواب دیددر رخ مــهـمــان هـمــی آمــد پــدیـد
شه بـه جـای حاجیان فا پـیش رفتپـیش آن مهمـان غـیب خـویش رفـت
هــر دو بــحــری آشــنــا آمــوخــتــههر دو جـان بـی دوخـتـن بـر دوخـتـه
گفت معشوقم تـو بـودسـتـی نه آنلــیـک کــار از کــار خــیـزد در جــهـان
ای مـرا تـو مصـطـفـی من چـو عـمراز بـــرای خــدمــتــت بـــنــدم کــمــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج