فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

طوبی لک ای پیک صبا خرم رسیدی مرحبا

طـوبـی لـک ای پـیک صـبـا خـرم رسـیـدی مـرحـبـابـالـله قـل لـحـاشـتـی ما بـال رکـب قـد سـرییـاران بـرون رفـتـنـد و مـن در بــحـرخـون افـتـاده امطرفی عل…

طـوبـی لـک ای پـیک صـبـا خـرم رسـیـدی مـرحـبـابـالـله قـل لـحـاشـتـی ما بـال رکـب قـد سـری
یـاران بـرون رفـتـنـد و مـن در بــحـرخـون افـتـاده امطرفی علی هجرانهم تـبـکی و ما تغنی البـکا
بـار سفر بـستند و من چون صید وحشی پـای بـندســاروا و مـن آمـاقـنـا اجــروا یـنـا بــیـع الـدمـا
افـتــان و خــیـزان مـیـروم تــاکـی رســم در کـاروانو الرکب قد ساروا الی الایحـاد و الحـادی حـدا
محـمل بـرون بـردند و من چـون ناقه میراندم ز پـیقلبی هوی فی هوة و الدهر، ملق فی الهوی
چـون تــیـره نـبــود روز مـن کـز آه عـالـم سـوز مـنمد الـغـمـام سـرادقـا اعـلـی شـمـاریخ الـذری
راضـی شــدم کـز کـاروان بــانـگ درائی بــشــنـوماکبـو و اقفوا اثرهم والعیس تـحدی فی الزبـی
چون محمل سلطان شرق از سوی شام آمد برونریح الصـبـا سـارت الی نجـد و قلبـی قـد صـبـا
خـواجـو بـه شـبـگـیـر از هـوا هـر دم نـوائی مـیزنـدوالـورق اوراق الـمنی یتـلـو عـلـی اهل الـهوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج