فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

طبیب نسخه ی درد مرا چنین پیچید: ( سعید بیابانکی )

 

 

 

سعید بیابانکی

قافیه های تنگ 

طبیب نسخه ی درد مرا چنین پیچید:
دو وعده خوردن چایی به وقت چاییدن

 

معاونی که مشاور شده است می داند 
چقدر شغل شریفی است کشک ساییدن

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات 
بخواست جام می و گفت: ژاژ خاییدن

حکیم کاردرستی به همسرش فرمود:
شنیده ایم که درد آور است زاییدن …

بد است زاغ کسی را همیشه چوب زدن 
جماعت شعرا را مدام پاییدن

خوش است یومیه اظهار فضل فرمودن 
زبان گشودن و دُر ریختن … “مشاییدن”

صبا به حضرت اشرف ز قول بنده بگو:
که آزموده خطا بود آزماییدن

تمام قافیه ها ته کشید غیر یکی 
خوش است خوردن چایی به وقت چاییدن!