فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

صفت سمنار و ساختن قصر خورنق

رفـــت مــنــذر بـــه اتـــفـــاق پـــدربـر چـنین جـسـتـجـوی بـست کمرجـسـت جـائی فـراخ و سـاز بــلـنـدایـمــن از گــرمـی و گــداز و گــزنـدکــانــچــن…

رفـــت مــنــذر بـــه اتـــفـــاق پـــدربـر چـنین جـسـتـجـوی بـست کمر
جـسـت جـائی فـراخ و سـاز بــلـنـدایـمــن از گــرمـی و گــداز و گــزنـد
کــانــچــنــان دز در آن دیــار نــبـــودوآنچـه بـد جـز همـان بـه کـار نـبـود
اوســتــادان کــار مـی جــســتــنـدجــای آن کـارگـاه مـی شـسـتــنـد
هرکه بـر شغل آن غرض بـرخـاستآن نــمــودار ازو نــیــامـــد راســـت
تـا بـه نـعـمـان خـبـر رسـید درسـتکانچنان پیشه ور که در خور تست
هــســت نــام آوری ز کــشــور رومزیـرکـی کـو ز ســنـگ ســازد مـوم
چـابـکی چـرب دسـت و شیرین کارســام دســتــی و نـام او سـمـنـار
دســتــبــردش هـمـه جــهـان دیـدهبــه هـمــه دیـده ای پــســنــدیـده
کرده چندین بـنا بـه مصر و بـه شامهـر یـکـی در نـهـاد خـویـش تـمـام
رومـــیــان هــنـــدوان پـــیــشـــه اوچــیـنـیـان ریـزه چــیـن تــیـشــه او
گرچه بـناست وین سخن فاشستاو ســـتـــاد هــزار نــقــاشــســـت
هست بـیرون ازین بـه رأی و قیاسرصــدانــگــیـز و ارتــفــاع شــنــاس
نـظــرش بــر فــلـک تــنـیـده لـعــاباز دم عـــنــکــبـــوت اصـــطـــرلــاب
چــون بــلـیـنـاس روم صـاحــب رایهم رصد بـند و هم طلسـم گشای
آگـه از روی بــســتــگــان ســپــهـراز شـبــیـخــون مـاه و کـیـنـه مـهـر
سـاز ایـن شـغـل ازو تـوانـی یـافـتکاین چـنین کسـوت او تـواند بـافت
طــاقــی از گــل چـــنــان بـــرآرایــدکـــز ســـتـــاره چـــراغ بـــربـــایـــد
چـون کـه نعـمـان بـدین طـلـبـکـاریگــرم دل شــد ز نــار ســـمــنــاری
کس فـرسـتـاد و خـواند زان بـومشهـم بــرومـی فــریـفــت از رومــش
چـونکه سـمنار سـوی نعـمان رفـترغـبــت کـار شــد یـکـی در هـفـت
آنچـه مقصـود بـود از او درخـواسـتوانــگــهـی کــرد کــار او را راســت
آلــتـــی کــان رواق را شــایــســتسـاخـتـند آنچـنان که می بـایست
پــنـجــه کــارگـر شــد آهـن ســنـجبــر بــنـا کــرد کــار ســالــی پــنـج
تـا هـم آخـر بـه دسـت زرین چـنـگکرد سـیمین رواقـی ازگل و سـنگ
کـوشـکـی بـرج بـرکـشـیده بـه مـاهقـبـلـه گـاه هـمـه سـپـید و سـیـاه
کـــارگــاهــی بـــه زیــب و زرکــاریرنـگ نــاری و نـقــش ســمــنــاری
فــلـکــی پــای گــرد کــرده بــه نـازنــه فـــلــک را بـــه گـــرد او پـــرواز
قـطـبـی از پـیـکـر جـنـوب و شـمـالتــنــگــلــوشــای صــدهـزار خــیـال
مـانـده را دیـدنـش مـقـابــل خــوابتــشــنــه را نــقــش او بـــرابــر آب
آفـــتـــاب ار بـــر او فـــکــنــدی نــوردیـده را در عـصـابـه بــسـتـی حـور
چـون بـهـشـتـش درون پـر آسـایشچـون سـپـهـرش بــرون پــر آرایـش
صقلش از مالش سـریشـم و شـیرگـشــتــه آیـیـنـه وار عـکـس پــذیـر
در شـبــانـروزی از شـتــاب و درنـگچون عروسان بـرآمدی به سه رنگ
یــافـــتـــی از ســـه رنــگ نــاوردیازرقــــی و ســــپــــیــــدی و زردی
صــبــحــدم ز آســمـان ازرق پــوشچـون هوا بـسـتـی ازرقی بـر دوش
کـــافـــتـــاب آمـــدی بـــرون زنـــوردچــهــره چــون آفــتــاب کــردی زرد
چـون زدی ابــر کـلـه بــر خـورشـیـداز لـطـافـت شـدی چـو ابـر سـفـید
بـــا هــوا در نــقـــاب یــک رنــگـــیگــاه رومــی نـمــود و گــه زنـگــی
چـونکه سمنار از آن عمل پـرداخـتخوبـتـر زانکه خواستـند بـه ساخت
ز آســمــان بـــرگــذشــت رونــق اوخــور بــه رونـق شـد از خـورنـق او
داد نـعـمـان بــه نـعـمـتــیـش نـویـدکـه بـه یک نیمـه زان نداشـت امید
از شــتــر بــارهـای پــر زر خــشـکوز گـرانمـایه های گـوهر و مـشـک
بــیـشــتــر زانــکــه در شــمــار آیـدتـــا دگــر وقــت هــا بـــه کــار آیــد
چــــوب اگــــر بـــــازداری از آتــــشخـام مـانـد کـبــاب سـخـتـی کـش
دسـت بـخـشـنده کـافـت درمسـتحــاجــب الـبــاب درگـه کـرمـســت
مـــرد بـــنـــا کـــه آن نـــوازش دیــدوعـــده هــای امــیــدوار شـــنــیــد
گفـت اگر زان چـه وعـده دادم شـاهپـیـش از ایـن شـغـل بـودمـی آگـاه
نـقــش ایـن کــارگـاه چــیـنـی کــاربـهـتـرک بــسـتـمـی در ایـن پـرگـار
بــیـشـتــر بــردمـی در ایـنـجــا رنـجتـا بـه مـن شـاه بـیش دادی گـنـج
کـردمـی کـوشـکـی کـه تــا بــودیروزش از روز رونـــــــق افـــــــزودی
گـفـت نعـمان چـو بـیش یابـی چـیزبــه از ایـن سـاخـتـن تـوانـی نـیـز؟
گـفـت اگـر بـایدت بـه وقـت بـسـیچآن کـنـم کـین بـرش نـبـاشـد هـیچ
این سه رنگ است آن بود صد رنگآن زیـاقـوت بــاشـد ایـن از ســنـگ
ایـن بـه یـک گـنـبـدی نـمـایـد چـهـرآن بـود هفـت گـنـبـدی چـو سـپـهر
روی نعـمان ازین سـخـن بـفـروخـتخـرمـن مهر و مـردمی را سـوخـت
پــادشـاه آتــشـی سـت کـز نـورشایـمــن آن شــد کــه دیـد از دورش
واتــش او گــلـی اســت گـوهـربــاردر بــرابــر گـل اسـت و در بــر خــار
پــادشـه هـمـچـو تــاک انـگـورسـتدر نـپــیـچــد دران کــز او دورســت
وانـکـه پــیـچـد در او بــه صـد یـاریبـیخ و بـارش کـنـد بـه صـد خـواری
گـفـت اگـر مـانمـش بـه زور و بـه زربــه ازیـنـی کــنــد بــه جــای دگــر
نــام و صـــیــت مــرا تـــبـــاه کــنــدنــامــه خــویــش را ســیــاه کــنــد
کـــارداران خــــویـــش را فــــرمـــودتــا بـــرنــد از دز افــکــنــنــدش زود
کـارگـر بـین کـه خـاک خـونـخـوارشچــون فــکــنـد از نـشــانـه کــارش
کـرد قـصـری بـه چـنـد سـال بـلـنـدبــه زمــانـیـش ازو زمــانـه فــکــنـد
آتـش انـگـیخـت خـود بـه دود افـتـاددیــر بـــر بـــام رفــت و زود افــتــاد
بـی خـبــر بـود از اوفـتـادن خـویـشکـان بـنـا بـرکـشـیـد صـد گـز بـیش
گــر ز گــور خــودش خــبـــر بـــودییک بـه دسـت از سـه گز نیفـزودی
تــخـت پــایـه چـنـان تــوان بــر بــردکـه چــو افــتــی ازو نـگـردی خــرد
نـام نـعــمــان بــدان بــنـای بــلــنـداز بــلـنـدی بـه مـه رسـانـد کـمـنـد
خـاک جـادوی مطـلقش می خـواندخـلـق رب الـخـورنقـش می خـواند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج