فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

صد دانه یاقوت، مصطفا رحماندوست

صد دانه یاقوت

صد دانه یاقوت

دسته به دسته

در پوششی نرم
یکجا نشسته
هر دانه ای هست
خوش رنگ و رخشان

قلب سفیدی
در سینه آن

یاقوتها را
پیچیده با هم

در پوششی نرم

پروردگارم
هم ترش و شیرین
هم آبدار است

سرخ است و زیبا
نامش انار است

“مصطفا رحماندوست”