فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

صبح دمید و روز شد، شمع به گوشه نه کنون

صـبـح دمید و روز شـد، شـمع بـه گـوشـه نه کـنونشـمع چـه، آفتـاب هم، چـون تـو نشـسـتـه ای درونساقی حسن خود تو شو، ساقی خون خویش منتــو ز پــیــالــه بــ…

صـبـح دمید و روز شـد، شـمع بـه گـوشـه نه کـنونشـمع چـه، آفتـاب هم، چـون تـو نشـسـتـه ای درون
ساقی حسن خود تو شو، ساقی خون خویش منتــو ز پــیــالــه بـــاده خــور، مــن ز دل کــبـــاب خــون
گــریــه چـــشــم مــن نــگــر،ســوز نــدارد آبـــجـــونــــالــــه زار مــــن شــــنــــو،درد نــــدارد ارغــــنـــون
از تـو که شمع سینه ای سوخـتـه گشت جـان منجـان بـه چـسـان بــرون کـشـم تـا تـو روی زدل بـرون
فــتــوی بــت پــرســتــیـم داد رخ تــو،چــون کــنــمچـون بـه شـریـعـت غـمـت مـفـتـی عـقـل شـد بـرون
طــره مــشــک ســای تــو ظــل مـعــطــر الــصــبــانــرگــس نـیـم مــســت تــو بــاب مــهـیـج الــجــنــون
لــالـه ســتــان عــاشــقــان بــهـر رخ تــو خــون دلنــوشــد و بــر هـمــیـن دهـد دیـدن روی لــالــه گــون
مــن زوجــود بــی خــبـــر خــیــل خــیــال در نــظــربــهـر بــه خـواب در کـشـم، تــشـنـگـیـم شـود فـزون
تــیـشــه تــیــز عــشــق را تــاب کــی آرد آدمــی؟گر چه ستون سنگ هست،ورچه که هست بیستون
ســاغــر آرزوی مــن، وه کــه چــگــونـه پــر شــود؟چــرخ چــنـیـن کــه مـیـدهـد دور بــه کــاســه نـگــون
جـــهــد حــســود، خــســروا، در طــلــب مــراد دلرام کـسـی نـمـی شـود بـخـت بـه حـیـلـه و فـسـون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج