صبح است و اسیر خواب و تختیم هنوز
در دامن نور تیره بختیم هنوز
در پاسخ ” هل من ناصر؟” لال شدیم!
درمانده در این سوال سختیم هنوز