فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شیطان هم

از خانه بدر از کوچه برون تنهایی ما سوی خدا می رفت در جاده درختان سبز گل ها وا شیطان نگران : اندیشه رها می رفت خار آمد و بیابان و سراب کوه آمد و خواب آ…

از خانه بدر از کوچه برون تنهایی ما سوی خدا می رفت
در جاده درختان سبز گل ها وا شیطان نگران : اندیشه رها می رفت
خار آمد و بیابان و سراب
کوه آمد و خواب
آواز پری : مرغی به هوا می رفت ؟
نی همزاد گیاهی بود از پیش گیا می رفت
شب می شد و روز
جایی شیطان نگران : تنهایی مامی رفت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج