فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شکست

آسمان زیر بال اوج تو بود چون شد ای دل که خاکسار شدی ؟ سر به خورشید داشتی و دریغ زیر پای ستم غبار شدی ترسم ای دلنشین دیرینه سرگذشت تو هم زیاد رود آرزوم…

آسمان زیر بال اوج تو بود
چون شد ای دل که خاکسار شدی ؟
سر به خورشید داشتی و دریغ
زیر پای ستم غبار شدی
ترسم ای دلنشین دیرینه
سرگذشت تو هم زیاد رود
آرزومند را غم جان نیست
آه اگر آرزو به باد رود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج