فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران

چــون ســهـیـل جــمــال بــهـرامــیاز ادیـــم یــمـــن ســـتـــد خـــامـــیروی مــنــذر از آن نــشــاط و نـعــیـمیـافــت آنـچ از ســهـیـل یـافــت ادیـ…

چــون ســهـیـل جــمــال بــهـرامــیاز ادیـــم یــمـــن ســـتـــد خـــامـــی
روی مــنــذر از آن نــشــاط و نـعــیـمیـافــت آنـچ از ســهـیـل یـافــت ادیـم
گـشــت نـعـمـان و مـنـذر از هـنـرشایـن بــه شــفـقـت بــرادر آن پــدرش
پــــــدری و بـــــــرادری بــــــگــــــذارآن رهـی ویـن غــلــام در هـمــه کــار
ایــن رقــیــبــش بــه دانــش آمــوزیوان رفـیـقـش بــه مـجــلـس افــروزی
ایــن بــه عــلــم اســتــواریــش دادهوان نـــــشـــــاط ســـــواریــــش داده
تــا چــنــان شــد بـــزرگــی بــهــرامکــز زمـیـنـش بــرآســمـان شــد نـام
کــارش الــا مــی و شــکــار نــبـــودبـــا دگـــر کـــارهـــاش کـــار نـــبـــود
مـــرده گـــور بـــود در نـــخـــچـــیـــرمـــرده را کـــی بـــود ز گـــور گـــزیــر
هر کـجـا تـیرش از کـمان بـشـتـافـتگـور چـشـمی ز چـشـم گوری یافـت
اشـقـری بــاد پــای بــودش چـسـتبــه تــک آسـوده و بــه گـام درســت
پــــر بــــرآورده پــــای از انـــدامـــشدسـت پـرکـن شـکـسـتـه از گـامـش
ره نـوردی کـه چــون نـبــشـتــی راهگـوی بــردی ز مـهـر و قــرصــه ز مـاه
کـرده بــا جـنـبـش فـلـک خـویـشـیبـــاد را داده مـــنــزلـــی پـــیــشـــی
پـــیــچ صـــد مــار داده بـــود دمــشگــور صــد گــور کــنـده بــودســمـش
شـه بــرو تـاخـتـی بــه وقـت شـکـاربـــا دگــر مــرکــبـــش نــبـــودی کــار
اشــقــر گـور ســم چــو زیـن کـردیگـــور بــــرگـــردش آفـــریـــن کـــردی
بــاز مــانــدی بــه تــک ســتــوران راســفـتــی از ســم ســریـن گـوران را
وقــت وقــتــی کــه از مـلــالـت کــارزیــن بـــرو کــردی آن هــژیــر ســـوار
گـشـتــی از نـعـل او شـکـارســتــاننـقـش بــر نـقـش چـون نـگـارسـتــان
بــیـشــتــر زانـکــه ســنـگ دارد وزنپــشـتــه هـا ریـخـتـی ز گـور و گـوزن
روی صــحــرا بــه زیـر ســم ســتــورگــور گــشــتــی ز بــس گــریـوه گـور
شــه بـــر آن اشــقــر گــریــوه نــوردکــز شــتــابــش نــدیـد گــردون گــرد
چــون کــمـنـد شــکــار بــگـرفــتــیگـــور زنـــده هـــزار بــــگـــرفــــتــــی
بــیـشــتــر گــور کــاوریــد بــه بــنــدیـا بــه بــازو فــکــنـد یـا بــه کــمــنـد
گـور اگـر صـد گـرفـت پــشـتـاپـشـتکـمـتـر از چـار سـالـه هـیچ نـکـشـت
خـــون آن گـــور کـــرده بـــود حـــرامکــه نــبــودش چــهــار ســال تــمــام
نـــام خــــود داغ کـــرد بــــر رانـــشداد ســـرهـــنـــگـــی بـــیــابـــانـــش
هــرکـــه زان گـــور داغـــدار یــکـــیزنــده بـــگــرفــتـــی از هــزار یــکــی
چــون کــه داغ مــلــک بــر او دیــدیگـــــــرد آزار او نـــــــگـــــــردیـــــــدی
بــــوســــه بــــر داغــــگـــاه او دادیبـــنــدیــی را ز بـــنــد بـــگـــشـــادی
مــا کــه بــا داغ نــام ســلــطــانـیـمخـتـلـی آن بـه کـه خـوش تـرک رانیم
آنـچـنـان گـورخـان بــه کـوه و بـه راغگــــور کــــه داغ دیـــد رســــت ز داغ
در چـنـین گـورخـانـه مـوری نـیـسـتکــه بــرو داغ دســت زوری نـیـســت
روزی انـــدر شــــکـــارگـــاه یـــمـــنبـــــا دلـــــیــــران آن دیــــار و دمــــن
شــه کـه بــهـرام گـور شــد نـامـشگــوی بــرد از ســپــهـر و بــهـرامــش
مــی زد از نــزهـت شــکــار نــفــسمـنـذرش پـیـش بــود و نـعـمـان پـس
هــر یــکــی در شــکــوه پـــیــکــر اومــانــده حــیــران از پــای تــا ســر او
گــردی از دور نـاگـهـان بــرخــاســتکـاسـمان بـا زمین یکی شـد راسـت
اشــقـر انـگـیـخــت شـهـریـار جــوانســوی آن گــرد شــد چــو بـــاد روان
دیـد شــیـری کـشــیـده پــنـجــه زوردر نشـسـتـه بـه پـشـت و گـردن گور
تـــا ز بـــالـــا در آردش بـــه زمـــیــنشـه کـمـان بـرگـرفـت و کـرد کـمـیـن
تـیری از جعبـه سفتـه پـیکان جستدر زه آورد و درکـــشــــیـــد درســــت
سفته بر سفت شیر و گور نشستسفت و از هردو سفت بیرون جست
تــا بــســوفـار در زمـیـن شــد غـرقپـیش تـیری چنان چه درع و چه درق
شـیر و گـور اوفـتـاد و گـشـت هلاکتــیـر تــا پــر نـشـســت در دل خــاک
شـاه کـان تـیـر بـرگـشـاد ز شـسـتایـسـتـاد و کـمـان گـرفـت بـه دسـت
چـون عـرب زخـمـی آنـچـنـان دیـدنـددر عـجــم شـاهـیـش پــســنـدیـدنـد
هــرکــه دیــده بـــر آن شــکــار زدیبــوســه بــر دســت شــهــریـار زدی
بــعــد از آن شــیـر زور خــوانـدنـدششـــاه بـــهــرام گــور خـــوانــدنــدش
چــون رسـیـدنـد ســوی شـهـر فـرازقــصــه شــیــر و گــور گــشـــت دراز
گــفــت مــنــذر بــه کــار فــرمــایــانتــــا بــــه پــــرگـــار صــــورت آرایـــان
در خــورنــق نــگــاشــتـــنــد بـــه زرصـــورت گـــور زیـــر و شــــیـــر زبــــر
شه زده تـیر و جـسـتـه ز اندو شکاردر زمـیـن غـرق گـشـتــه تــا سـوفـار
چـون نـگـارنـده این رقـم بـنـگـاشـتهـرکــه آن دیـد جــانــور پــنــداشــت
گـفـت بــر دســت شـهـریـار جــهـانآفـــریــنـــهـــای کـــردگـــار جـــهـــان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج