شور است و حماسه و چراغانی عشق
در خیمه ی من بیا به مهمانی عشق
چون دسته گلی ندارم از باغ دلم
این غنچه ی نوشکفته قربانی عشق