فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٩

ایـا بــازاری مـســکــیـن نـهـاده در تــرازو دیـنچو سنگت را سبک کردی گران زآنست بار توتو گویی سودها کردم، ازین دکان چو برخیزیبــبــازار قــیــامــت در…

ایـا بــازاری مـســکــیـن نـهـاده در تــرازو دیـنچو سنگت را سبک کردی گران زآنست بار تو
تو گویی سودها کردم، ازین دکان چو برخیزیبــبــازار قــیــامــت در پــدیـد آیـد خــســار تــو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج