فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٩: نه بیدردی است گر اشکم به چشم تر نمی آید

نه بیدردی است گر اشکم به چشم تر نمی آیدمـرا از سـیرچـشـمـی در نظـر گـوهر نمـی آیدبـه چـشـم پـاک کـرد آیینـه تـسـخـیر آن پـریرو راچـنـین فـتـح نـمـایـا…

نه بیدردی است گر اشکم به چشم تر نمی آیدمـرا از سـیرچـشـمـی در نظـر گـوهر نمـی آید
بـه چـشـم پـاک کـرد آیینـه تـسـخـیر آن پـریرو راچـنـین فـتـح نـمـایـانـی ز اسـکـنـدر نـمـی آید
نـمـانـد از سـرد مـهـریـهـای دوران در جـگـر آهـمدرختی را که سرما سوخت دودش برنمی آید
چـنـیـن کـز عـالـم آب آمـد آن سـرو روان بــیـروننـهال طـوبـی از سـرچـشـمـه کـوثـر نـمـی آید
اگـر اهل دلی بـر تـیره بـخـتـی صـبـر کـن صـائبکـه داغ کـعـبـه از زیر سـیـاهـی بـر نـمـی آیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج