فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٩: نرخ بالا کن متاع غمزه غماز را

نـــرخ بـــالـــا کـــن مـــتـــاع غـــمـــزه غـــمـــاز راشیوه را بـشناس قیمت، قدر مشـکن ناز راپـیش تـو مـن کـم ز اغـیارم و گـرنـه فـرق هـسـتمـردم بـ…

نـــرخ بـــالـــا کـــن مـــتـــاع غـــمـــزه غـــمـــاز راشیوه را بـشناس قیمت، قدر مشـکن ناز را
پـیش تـو مـن کـم ز اغـیارم و گـرنـه فـرق هـسـتمـردم بــی امـتــیـاز و عــاشــق مـمـتــاز را
صــیـد بــنــدانــت مــبــادا طــعــن نــادانـی زنـنــدبـه هر صید پـشه بـند از پـای بـگشـا بـاز را
انگبـین دام مگس کردن ز شـیرین پـیشـه ایسـتبــرگــذر ، نــه دام مــرغ آســمــان پــرواز را
حــیـف از بــازو نـیـایـد، دسـت بــر سـیـمـرغ بــنـدتـیر بـر گنجـشگ مشکن چشم تـیر انداز را
بــر ده ویـران چـه تـازی، کـشـوری تـسـخـیـر کـنشوکت شاهی مبـر حسنی به این اعزاز را
مهر بر لب باش وحشی این چه دل پردازی استبیش از این رخصت مده طبع سخن پرداز را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج