فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٩: من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا

مـن از کـجــا پــنـد از کـجـا بــاده بــگـردان سـاقـیـاآن جــام جـان افـزای را بــرریـز بــر جـان سـاقـیـابـر دسـت من نه جـام جـان ای دستـگیر عاشقاندو…

مـن از کـجــا پــنـد از کـجـا بــاده بــگـردان سـاقـیـاآن جــام جـان افـزای را بــرریـز بــر جـان سـاقـیـا
بـر دسـت من نه جـام جـان ای دستـگیر عاشقاندور از لـب بـیـگـانـگـان پـیـش آر پـنـهـان سـاقـیـا
نـانـی بــده نـان خــواره را آن طــامــع بــیـچــاره راآن عـاشـق نانبـاره را کنجـی بـخـسـبـان سـاقیا
ای جـان جـان جـان جـان مـا نـامـدیـم از بـهـر نـانبـرجـه گـدارویی مکـن در بـزم سـلـطـان سـاقـیا
اول بــگــیــر آن جــام مــه بــر کــفــه آن پــیـر نــهچون مست گردد پیر ده رو سوی مستان ساقیا
رو سخت کن ای مرتجا مست از کجا شرم از کجاور شـرم داری یک قدح بـر شـرم افشـان سـاقیا
بـرخـیز ای سـاقـی بـیـا ای دشـمـن شـرم و حـیـاتـا بـخـت ما خندان شود پـیش آی خندان ساقیا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج