فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٩: ز سینه ام نفس خوش برون نمی آید

ز سینه ام نفس خوش بـرون نمی آیدنسیم خـلد ز آتـش بـرون نمی آیدچـه دیده است خـدنگت ز سینه گرممکه از قلمرو تـرکش بـرون نمی آیدز خوی سرکش خوبان ملایمت مطل…

ز سینه ام نفس خوش بـرون نمی آیدنسیم خـلد ز آتـش بـرون نمی آید
چـه دیده است خـدنگت ز سینه گرممکه از قلمرو تـرکش بـرون نمی آید
ز خوی سرکش خوبان ملایمت مطلبکه نخل موم ز آتش بـرون نمی آید
در انتـهای محـبـت خـموش شد صائبهمیشه دود ز آتش برون نمی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج