فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ٩: بی علایق چون شود سالک به منزل می رسد

بی علایق چون شود سالک به منزل می رسدچون شود بی برگ نخل اینجا به حاصل می رسدبـردبــاری پـیـشـه خـود کـن کـه در راه سـلـوکهر که سـنگین تـر بـود بـارش بـ…

بی علایق چون شود سالک به منزل می رسدچون شود بی برگ نخل اینجا به حاصل می رسد
بـردبــاری پـیـشـه خـود کـن کـه در راه سـلـوکهر که سـنگین تـر بـود بـارش بـه منزل می رسـد
دسـت رد مـا را بــه درگـاه قـبــول حـق رسـانـدحـق پــرسـتـان را مـدد دایـم ز بــاطـل مـی رسـد
بــیـقــرار شــوق در یـک جــا نـمـی گـیـرد قــراراول سـیرسـت چـون سـالـک بـه مـنزل می رسـد
رهــنــوردان را ســبـــکــبـــاری بــود بـــاد مــرادکف بـه اندک سعیی از دریا بـه سـاحـل می رسد
من بـه چندین دستـگاه از دست یک دل عاجزمچـون صنوبـر بـا تـهیدسـتـی بـه صـددل می رسـد
گرچـه حـاصل نیست صائب تـخـم آتـش دیده رادانـه دلـها چـو مـی سـوزد بـه حـاصـل مـی رسـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج