فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٩: برگ عیش چمن ای غنچه دهان اینهمه نیست

بـرگ عیش چـمن ای غنچـه دهان اینهمه نیسـتدولــت ابــر بــهــار گــذران ایـنــهــمــه نــیـســتچه بساط است به خود چیده ای، ای خرمن گل؟وسـعـت دایـره کـون…

بـرگ عیش چـمن ای غنچـه دهان اینهمه نیسـتدولــت ابــر بــهــار گــذران ایـنــهــمــه نــیـســت
چه بساط است به خود چیده ای، ای خرمن گل؟وسـعـت دایـره کـون و مـکـان ایـنـهـمـه نـیـسـت
چــنـد در پــا فـکـنـی طـوق مـرا چــون خـلـخــال؟قـد مـوزون تــو ای سـرو روان ایـنـهـمـه نـیـسـت
گل رعـنای تـو بـر خـویش بـسـاطـی چـیده اسـتورنـه سـامـان بـهـاران و خـزان اینـهـمـه نـیسـت
تــشــنــه را مــی بــرد از راه بــرون مــوج ســرابپـیش دریا گـهران مـلـک جـهان اینـهمـه نـیسـت
چـــه غـــم خـــانــه و ســـامـــان اقـــامــت داری؟در جـهـان مـدت عـمـر گـذران ایـنـهـمـه نـیـسـت
مرگ از بـیجـگـری های تـو چـون زهر شـده اسـتتـلـخـی بـاده ایـن رطـل گـران اینـهـمـه نـیـسـت
نــــاز پــــرورد بــــهــــارســــت تــــن نــــازک تــــوورنه ای گـل نـفـس سـرد خـزان اینهمـه نیسـت
عـمـر کـوتــه تــر ازان اسـت کـه غـم بــایـد خــوردمــدت خــنـده بــرق گــذران ایـنـهـمــه نـیـســت
زر چـه بــاشـد کـه نـبـازنـد بـه سـیـمـیـن بـدنـان؟پـیش مـا صـیرفـیان، خـرده جـان اینهمـه نیسـت
عــرق شــرم گــرفــتـــه اســـت ســـراپـــای تـــراچـشم شبـنم بـه گلستـان نگران اینهمه نیست
وعـــده وصـــل بـــه فـــردا مــفــکــن ای نــوخـــطکه جهان پا به رکاب است و زمان اینهمه نیست
در گــذر از ســر دلــجــویــی خــونــیــن جـــگــراننقـد اوقـات تـو ای غـنچـه دهان اینهمه نیسـت؟
صــــائب از دیـــده انــــصــــاف اگــــر درنــــگــــریپـیش خـط، جـوهـر آیینـه جـان اینـهـمـه نـیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج