فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

شماره ٩: با عشق او ز هر دو جهانیم پاکباز

بـا عـشـق او ز هر دو جـهـانـیم پـاکـبـازما از دو خانه همچو کمانیم پاکبازاز خـاک منت گل بـی خـار می کـشـیمبـا آن که همچـو آب روانیم پـاکبـازاز زخم خار …

بـا عـشـق او ز هر دو جـهـانـیم پـاکـبـازما از دو خانه همچو کمانیم پاکباز
از خـاک منت گل بـی خـار می کـشـیمبـا آن که همچـو آب روانیم پـاکبـاز
از زخم خار شکوه نفهمیده ایم چیستچـون ماهیان ز تـیغ زبـانیم پـاکبـاز
آهی اسـت سـرد در جـگـر آتـشـین مـااز برگ عیش همچو خزانیم پاکبـاز
آییـنـه ایـم لـیـک ز حـیـرت درین بـسـاطاز نقـش دلفـریب جـهانیم پـاکـبـاز
چـون سینه گشاده مستـان سـاده لوحاز خـرده هـای راز نـهانـیم پـاکـبـاز
زان همچو شبـنمیم درین بـوستان عزیزکز رنگ و بـوی بـاغ جهانیم پاکبـاز
زان بـی نشان بـه نام قناعت نموده ایمهرچـند ما ز نام ونشـانیم پـاکـبـاز
صـائب اگـر چـه هـیچ نـداریم در بـسـاطاز چـشـم و خـاطر نگرانیم پـاکبـاز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج