فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٩: ای پار دوست بوده و امسال آشنا

ای پــار دوســت بـــوده و امــســال آشــنــاوی از سـزا بــریـده و بـگـزیـده نـاسـزاای سـفـتـه در وصـل تـو الـمـاس نـاکـسـانتا کی کنی قبول، خسان را چو …

ای پــار دوســت بـــوده و امــســال آشــنــاوی از سـزا بــریـده و بـگـزیـده نـاسـزا
ای سـفـتـه در وصـل تـو الـمـاس نـاکـسـانتا کی کنی قبول، خسان را چو کهربا
چـند آوری چـو شمس فلک هر شـبـانگهیسـر بــر زمـیـن خـدمـت یـاران بـیـوفـا
آن را که خصم ماست شدی یار و همنفسبـا آنکه کم ز ماست شدی یار و آشنا
الحـق سزا گزیدی و حـقا که در خـور اسـتپـیش مـسـیح مـائده و پـیش خـر گـیا
بــودیـم گــوهـری بــه تــو افــتــاده رایـگــاننشـناخـتـی تـو قیمت ما از سـر جـفا
بـی دیده کـی شـنـاسـد خـورشـید را هـنـریـا کـوزه گـر چـه دانـد یـاقـوت را بــهـا
مـا را قـضــای بــد بــه هـوای تــو درفــکـنـدآری کـه هم قـضـای بـلـا بـاد بـر قـضـا
ای کــاش آتـــشـــی ز کــنــار انــدر آمــدینه حـسن تـو گذاشتـی و نه هوای ما
حــکـم قـضـای بــود و گـرنـه چــنـیـن بــدیخـاقـانـی از کـجـا و هـوای تـو از کـجـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج