فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٩: آنها که ربوده الستند

آنــهــا کــه ربــوده الــســتــنــداز عـهـد الـسـت بــاز مـسـتـنـدتـا شـربـت بـیخـودی چـشیدنداز بــیـم و امـیـد، بــاز رســتــنـدچالاک شدند، پـس بـه …

آنــهــا کــه ربــوده الــســتــنــداز عـهـد الـسـت بــاز مـسـتـنـد
تـا شـربـت بـیخـودی چـشیدنداز بــیـم و امـیـد، بــاز رســتــنـد
چالاک شدند، پـس بـه یک گاماز جـوی حـدوث، بـاز جـسـتـنـد
انــدر طــلــب مــقــام اصــلــیدل در ازل و ابـــد نــبــســتــنــد
خالی ز خود و به دوست باقیاین طرفه که نیستند و هستند
این طـایـفـه انـد، اهـل تـوحـیـدبـاقی، همه خویشتـن پـرستند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج