فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٩٩: دلارام نهان گشته ز غوغا

دلــارام نــهــان گــشـــتـــه ز غــوغـــاهمـه رفـتـنـد و خـلـوت شـد بـرون آبــــرآور بــــنـــده را از غـــرقـــه خـــونفــــرح ده روی زردم را ز صـــ…

دلــارام نــهــان گــشـــتـــه ز غــوغـــاهمـه رفـتـنـد و خـلـوت شـد بـرون آ
بــــرآور بــــنـــده را از غـــرقـــه خـــونفــــرح ده روی زردم را ز صـــــفــــرا
کــنــار خــویـش دریـا کــردم از اشــکتــمـاشـا چـون نـیـایـی سـوی دریـا
چـــو تـــو در آیــنـــه دیـــدی رخ خـــوداز آن خـوشـتـر کجـا بـاشـد تـماشـا
غــلــط کــردم در آیـیـنــه نــگــنــجــیز نـورت مـی شــود لـا کـل اشــیـاء
رهــیــد آن آیــنــه از رنـــج صـــیــقـــلز رویـت مـی شــود پــاک و مـصـفـا
تـو پـنهانی چو عقل و جمله از تـستخـرابـی هـا عـمـارت هـا بـه هر جـا
هـر آنــک پــهـلــوی تــو خــانـه گــیـردبـه پـیشـش پـسـت شـد بـام ثـریـا
چـه بـاشد حال تـن کز جـان جـدا شدچه عذر آورد کسی کز تـست عذرا
چـــه یــاری یــابـــد از یــاران هــمــدلکسی کز جـان شیرین گشت تـنها
بـه از صبـحـی تـو خلقان را بـه هر روزبـه از خوابی ضعیفان را به شب ها
تــو را در جــان بـــدیــدم بـــازرســتــمچــو گـمـراهـان نـگـویـم زیـر و بــالـا
چــو در عـالـم زدی تــو آتــش عـشـقجهان گشتست همچون دیگ حلوا
همه حـسن از تـو بـاید ماه و خورشیدهمه مـغـز از تـو بـاید جـدی و جـوزا
بـدان شـد شـب شـفا و راحـت خـلقکه سـودای تـوش بـخـشـید سـودا
چو پروانه ست خلق و روز چون شمعکـه از زیـب خـودش کـردی تـو زیـبـا
هـر آن پــروانـه کـه شــمـع تــو را دیـدشبـش خوشتـر ز روز آمد بـه سیما
هـمـی پـرد بـه گـرد شـمـع حـسـنـتبــه روز و شــب نــدارد هــیـچ پــروا
نـمـی یـارم بـیـان کـردن از ایـن بـیـشبـگـفـتـم ایـن قـدر بــاقـی تـو فـرمـا
بـگـو بـاقـی تـو شـمـس الـدین تـبـریزکـه بــه گـویـد حــدیـث قـاف عـنـقـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج