فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٩٨: هرکه از داغ نهان عشق سوزد پیکرش

هـرکـه از داغ نـهـان عـشـق سـوزد پـیـکـرشآتـش ایمـن بـرون مـی آید از خـاکـسـتـرشعشق هر کس را نهد بـر چـهره خـال انتـخابهمچـو داغ لاله ریزد طشت آتـش بـ…

هـرکـه از داغ نـهـان عـشـق سـوزد پـیـکـرشآتـش ایمـن بـرون مـی آید از خـاکـسـتـرش
عشق هر کس را نهد بـر چـهره خـال انتـخابهمچـو داغ لاله ریزد طشت آتـش بـرسرش
تـیغ او خـوش بـی محـابـا می رود در خـون ماحـلقـه ماتـم نگـردیده اسـت زلف جـوهرش
ازهواداران آن شـمـعـم کـه بـتـوان هـر سـحـرهمچو بـرگ گل پـر پـروانه رفت ار بـستـرش
گــر چــنــیـن آیـیـنــه دل از غــبــار آیــد بــرونزود خـواهد شـد ید بـیضـا کـف روشـنگـرش
مستی چشمش به دور خط فزونتر شد، مگرگرد خـط بـیهو شدارومی کند درسـاغرش ؟
نـوح اگـر کـشـتـی بـه دریای مـحـبـت افـکـنـددرفـلـاخـن مـی نهد بـاد مـخـالـف لـنـگـرش
خــواب امــن و دولــت بــیـدار، آب و آتــشــنـدشمع می لرزد تمام شب به زرین افسرش
چـون دل صائب خورد آب ازتـماشای بـهشت؟تــلـخـی چـیـن جـبــیـن مـوج دارد کـوثــرش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج