فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٩٨: شدم ز عشق به جایی که عشق نیز نداند

شـدم ز عـشـق بـه جـایی کـه عـشـق نیز نـداندرسـید کـار بـه جـایی که عـقـل خـیره بـماندهـزار ظــلــم رســیـده ز عــقــل گــشــت رهـیـدهچو عقل بسته شد ای…

شـدم ز عـشـق بـه جـایی کـه عـشـق نیز نـداندرسـید کـار بـه جـایی که عـقـل خـیره بـماند
هـزار ظــلــم رســیـده ز عــقــل گــشــت رهـیـدهچو عقل بسته شد این جا بگو کیش برهاند
دلا مگر که تـو مستـی که دل بـه عقل بـبـستـیکـه او نـشـسـت نیابـد تـو را کـجـا بـنشـانـد
متـاع عقل نشـانسـت و عـشـق روح فشـانسـتکه عـشـق وقـت نظـاره نثـار جـان بـفـشـاند
هـزار جـان و دل و عـقـل گـر بـه هـم تـو بــبـنـدیچـو عشق بـا تـو نبـاشد بـه روزنش نرسـاند
بـه روی بـت نـرسـی تـو مـگـر بـه دام دو زلـفـشولیک کوشش می کن که کوششت بـپـزاند
چو بـاز چشم تو را بـست دست اوست گشایشولی بـه هر سـر کویی تـو را چـو کبـک دواند
هــر آنــک بـــالـــش دارد ز آســـتـــان عـــنـــایــتغـلـام خـفـتـن اویم کـه هیچ خـفـتـه نـمـانـد
مـــیــانـــه گـــیــرد آهــو مـــیــانـــه دل شـــیــریهــزار آهــوی دیــگــر ز شــیــر او بــرهــانــد
چـــو در درونــه صـــیــاد مــرغ یــافــت قــبـــولــیهــزار مـــرغ گـــرفـــتـــه ز دام او بـــپـــرانــد
هر آن دلی که به تبریز و شمس دین شده باشدچـو شـاه مـاه بـه مـیدان چـرخ اسـب دوانـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج