فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٩٨: ای از نظرت مست شده اسم و مسما

ای از نظـرت مـسـت شـده اسـم و مـسـمـاای یوسف جـان گشتـه ز لب های شکرخاما را چـه از آن قـصـه که گاو آمد و خـر رفـتهـین وقـت لـطـیـفـسـت از آن عـربـده ب…

ای از نظـرت مـسـت شـده اسـم و مـسـمـاای یوسف جـان گشتـه ز لب های شکرخا
ما را چـه از آن قـصـه که گاو آمد و خـر رفـتهـین وقـت لـطـیـفـسـت از آن عـربـده بـازآ
ای شـاه تـو شـاهی کن و آراسـتـه کن بـزمای جــان ولـی نـعــمـت هـر وامـق و عــذرا
هم دایه جـان هایی و هم جـوی می و شیرهم جـنـت فـردوسـی و هم سـدره خـضـرا
جــز ایـن بــنــگــویـیـم وگــر نــیـز بــگــویـیـمگـویید خـسـیسـان کـه محـالسـت و عـلالا
خـواهی کـه بـگـویم بـده آن جـام صـبـوحـیتــا چــرخ بــه رقـص آیـد و صــد زهـره زهـرا
هـر جــا تــرشــی بــاشــد انـدر غـم دنـیـیمــی غــرد و مـی بــرد از آن جــای دل مــا
بــرخــیـز بــخــیـلــانــه در خــانــه فــروبــنــدکان جا که تویی خانه شود گلشن و صحرا
ایـن مـه ز کـجـا آمـد وین روی چـه رویـسـتایـن نـور خــدایـیـســت تــبــارک و تــعـالـی
هــم قــادر و هــم قــاهــر و هـم اول و آخــراول غــم و ســودا و بــه آخــر یــد بــیــضــا
هر دل که نلرزیدت و هر چشم که نگریستیا رب خـبـرش ده تـو از این عیش و تـماشا
تــا شــیــد بــرآرد وی و آیـد بــه ســر کــویفـــریــاد بـــرآرد کـــه تـــمــنــیــت تـــمــنــا
نـگـذاردش آن عـشـق کـه سـر نـیـز بــخـاردشـابـاش زهی سـلسـله و جـذب و تـقاضـا
در شـهر چـو من گول مگر عشـق ندیدسـتهـر لـحـظـه مـرا گـیـرد ایـن عـشـق ز بــالـا
هر داد و گرفـتـی که ز بـالاسـت لطـیفسـتگـر حــاذق جــدســت وگـر عـشـوه تــیـبــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج