فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٩٧: ز باد حضرت قدسی بنفشه زار چه می شد

ز بـاد حضرت قدسی بـنفشه زار چـه می شددرخــت هــای حــقــایـق از آن بــهـار چــه مــی شــددل از دیـار خـلـایـق بـشـد بـه شـهـر حـقـایـقخــدای دانــد کـ…

ز بـاد حضرت قدسی بـنفشه زار چـه می شددرخــت هــای حــقــایـق از آن بــهـار چــه مــی شــد
دل از دیـار خـلـایـق بـشـد بـه شـهـر حـقـایـقخــدای دانــد کــایــن دل در آن دیــار چــه مــی شــد
ز های و هوی حـریفـان ز نای و نوش ظـریفـانهــوای نــور صــبـــوح و شــراب نــار چـــه مــی شــد
هـزار بــلـبـل مـسـت و هـزار عـاشـق بـی دلدر آن مــقــام تـــحـــیــر ز روی یــار چـــه مــی شـــد
چو عشق در بر سیمین کشید عاشق خود راز بــوسـه هـای چـو شـکـر در آن کـنـار چـه مـی شـد
در آن طرف که ز مسـتـی تـو گل ز خـار ندانیعجب که گل چه چشید و عجب که خار چه می شد
مـیان خـلـعـت جـانـان قـبـول عـشـق خـرامـانبــه بـــارگــاه تــجــلــی ز کــار و بــار چــه مــی شــد
بـه بـاد و آتـش و آب و بـه خـاک عـشـق درآمدبــه نـور یـک نـظـر عـشـق هـر چــهـار چــه مـی شـد
چو شمس مفخر تـبـریز زد آتـشی بـه درختیز شـعـلـه های لـطـیفـش درخـت و بـار چـه می شـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج