فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٩٦: لب را تو به هر بوسه و هر لوت میالا

لـب را تــو بــه هـر بــوســه و هـر لـوت مـیـالـاتـا از لب دلدار شـود مسـت و شـکرخـاتـــا از لـــب تـــو بـــوی لـــب غـــیــر نـــیــایــدتـا عشـق مج…

لـب را تــو بــه هـر بــوســه و هـر لـوت مـیـالـاتـا از لب دلدار شـود مسـت و شـکرخـا
تـــا از لـــب تـــو بـــوی لـــب غـــیــر نـــیــایــدتـا عشـق مجـرد شـود و صـافی و یکتـا
آن لـب کــه بــود کــون خــری بــوســه گــه اوکـی یابـد آن لـب شـکـربـوس مـسـیحـا
مـی دانـک حــدث بــاشــد جــز نـور قــدیـمـیبــر مـزبــلـه پــرحــدث آن گـاه تــمـاشـا
آنـگــه کــه فــنـا شــد حــدث انـدر دل پــالــیـزرست از حدثـی و شود او چـاشنی افزا
تــا تــو حــدثــی لــذت تــقــدیـس چــه دانــیرو از حـدثـی سـوی تــبــارک و تـعـالـی
زان دســت مــســیـح آمــد داروی جــهــانــیکو دست نگه داشت ز هر کاسه سکبا
از نعمت فرعون چه موسی کف و لب شستدریــای کــرم داد مــر او را یــد بـــیــضــا
خـواهـی کـه ز مـعـده و لـب هـر خـام گـریـزیپـرگـوهر و روتـلـخ همـی بـاش چـو دریا
هین چـشـم فروبـند که آن چـشـم غـیورسـتهین معـده تـهی دار که لوتـیسـت مهیا
ســگ ســیـر شـود هـیـچ شـکـاری بــنـگـیـردکز آتـش جـوعـسـت تـک و گام تـقـاضـا
کـو دســت و لـب پــاک کـه گـیـرد قــدح پــاککـو صـوفـی چـالاک که آید سـوی حـلوا
بــنــمــای از ایـن حــرف تــصــاویــر حــقــایــقیا مـن قـسـم الـقـهوه و الـکـاس عـلـینا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج