فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٩٦: اگر مرا تو نخواهی دلم تو را نگذارد

اگـر مـرا تــو نـخـواهـی دلـم تــو را نـگـذاردتـو هم بـه صـلـح گـرایی اگـر خـدا بـگـمـاردهزاران عاشق داری بـه جـان و دل نگرانتکه تـا سعادت و دولت که ر…

اگـر مـرا تــو نـخـواهـی دلـم تــو را نـگـذاردتـو هم بـه صـلـح گـرایی اگـر خـدا بـگـمـارد
هزاران عاشق داری بـه جـان و دل نگرانتکه تـا سعادت و دولت که را بـه تخت بـرآرد
ز عشق عاشق مفلس عجب فتند لئیمانکه آنچ رشک شهان شد گدا امید چه دارد
عـجـب مدار ز مرده که از خـدا طـلبـد جـانعجـب مدار ز تـشنه که دل بـه آب سـپـارد
عـجـب مـدار ز کـوری کـه نـور دیده بـجـویدو یا ز چـشم اسـیری که اشک غربـت بـارد
ز بـس دعا که بـکردم دعا شدست وجودمکـه هـر کـه بـینـد رویـم دعـا بـه خـاطـر آرد
سلام و خدمت کردم مرا بـگفت که چـونیمـهـم مـس چـه بـرآید چـو کـیمـیـا نـگـذارد
چـگونه بـاشـد صـورت بـه وفـق فکر مصـورچـگونه می شـود انگور گر کفـش نفشـارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج