فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٩٥: هرکه زین گلشن لبی خندانتر از گل بایدش

هرکه زین گلشن لبـی خندانتـر از گل بـایدشخـاطـری فارغ ز عالم چـون تـوکل بـایدشپـیـش تـیـغ آسـمـان هـرکـس نـیـنـدازد سـپـرجـوشـن داودی صـبـر و تـحـمـل ب…

هرکه زین گلشن لبـی خندانتـر از گل بـایدشخـاطـری فارغ ز عالم چـون تـوکل بـایدش
پـیـش تـیـغ آسـمـان هـرکـس نـیـنـدازد سـپـرجـوشـن داودی صـبـر و تـحـمـل بــایـدش
خـرده ای ازمال دنیا در بـسـاط هرکـه هسـتجبهه واکرده ای پیوسته چون گل بایدش
نغـمه پـردازی که خـواهد روی گل بـا خـودکندصـدهزاران ناله رنگـین چـو بـلـبـل بـایدش
نازک اندامی کـه می خـواهد در کـمند آرد مراتـاب درمـوی مـیان افـزون زکـاکـل بـایدش
هرکه می خواهد که ازسنجیده گفتاران شودبــر زبــان بــنـد گــرانـی ازتأمــل بــایـدش
صـبـر بـرجـور فـلـک کـن تـا بـرآیـی رو سـفـیـددانـه چـون درآسـیا افـتـد تـحـمـل بـایدش
این کـهن معـمـار، پـیری راکـه بـرگـیرد ز خـاکزیر بـار رهـنـوردان صـبـر چـون پـل بـایدش
قـطــره آبــی کـه دارد در نـظــر گـوهـر شــدناز کــنــار ابـــر تــا دریــا تــنــزل بـــایــدش
هـرکــه صــائب کــرد پــیـش یـاراظــهـار نــیـاززهـره تـیـغ جـگـر سـوز تــغـافـل بــایـدش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج