فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٩٥: عاشقم بر تو و بر صورت جان پرور تو

عـاشـقـم بــر تــو و بــر صـورت جــان پــرور تــومن ازین معنی کردم دل و جـان در سر تـوهمچـو بـازان نخـورم گوشت ز دسـت شـاهاناستخوان می طلبم همچو سگان …

عـاشـقـم بــر تــو و بــر صـورت جــان پــرور تــومن ازین معنی کردم دل و جـان در سر تـو
همچـو بـازان نخـورم گوشت ز دسـت شـاهاناستخوان می طلبم همچو سگان از در تو
ای عـلـم کـرده ز خـورشـیـد سـپــاه حـسـنـتمه اسـتـاره حـشـم یک نفـر از لشـکـر تـو
دل اشکسته که چون پسته گشادست دهانقوت جـان می طلبـد از لب چـون شکر تـو
تــا بــمـعـنـی نـظــرم بــر خــط و رویـت افـتــادعـاشــقـم بــر قـلـم قـدرت صـورت گـر تــو
گـردنـم کـز پــی پــای تــو کـشــد بــار ســریطــوق دارد بــبــقــای ابــد از خــنـجــر تــو
پــرده بـــردار کــه از پــشــت زمــیــن هــر ذرهآفـتــابــی شـود از روی ضـیـاگـســتــر تــو
بــر ز آغــوش و بــر تــو بــخــورم گـر یـکـشــببــخــت بــیـدار بــخــوابــانـدم انـدر بــر تــو
تــرک خــرگــاه جــهـانـی و بــرآرد شــب و روزمه و خورشید سر از خیمه چـون چـادر تـو
حـسـن کـو جـلـوه خـود میکـند اندر مـه و خـورهر نفس صورت او جـان خـوهد از پـیکر تـو
گـر بـدانـم کـه دلـت را بـسـمـاعـسـت نـشـاطاز رگ جـان کـنـم ابــریـشـم خـنـیـاگـر تــو
سـیـف فـرغـانـی پـنـدار کـه شـعـر تـو زرسـتگـــر بـــبـــازار رود هـــیــچ نـــیــارد زر تـــو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج